Madaffald

Vestforbrænding håndterer mere og mere madaffald, og i 2016 blev det til i alt næsten 18.000 tons. Dette svarer til 168 kg madaffald fra hver eneste husstand. Men hvad sker der med vores kartoffelskræller, kødrester m.m., fra vi sorterer det fra i køkkenet, til det genanvendes?

Madaffaldet køres til en virksomhed, som udvinder biogas af affaldet. Madaffaldet blandes med gylle og forgasses. Biogassen kan afsættes på naturgasnettet, hvor det fortrænger naturgas (som er et fossilt brændstof), eller det kan også bruges som brændstof til lastbiler.

Den afgassede biomasse udbringes på landbrugsjord, hvor det kan erstatte kunstgødning.
 
Biogas erstatter fossilt brændsel. Dermed mindsker vi CO2-udledningen - det er godt for klimaet.