import af affald

Der er fordele for både miljø og for økonomi, i Storbritannien og i Danmark, når Vestforbrænding modtager engelsk affald til forbrænding. 

Miljøet og klimaet får gevinsten, i kraft af at den energi, som vi producerer på affaldet, erstatter energi produceret på fossile brændsler som kul, olie og naturgas. 

En analyse viser, at det samlet set er bedre for miljøet, at vi energiudnytter det engelske affald i Danmark, end at det bare ligger på deres lossepladser. Affald på en losseplads udleder CO2 og andre drivhusgasser, uden at det tjener noget formål. Så ved i stedet at udnytte energien i affaldet mindsker vi den samlede CO2-belastning af klimaet.

Flere danske affaldsselskaber importerer affald til forbrænding fra Irland og Storbritannien, og Vestforbrændings bestyrelse godkendte i efteråret 2014, at vi også kan gøre det. I praksis begyndte importen i oktober 2015. I årets koldere måneder august-maj modtager Vestforbrænding ca. 1.000 tons importeret affald om ugen. I 2015 udgjorde den samlede mængde sorteret, importeret affald 10.000 tons.

Sorteret affald

I Storbritannien sorterer borgerne deres affald lige så godt, som vi gør her i landet. 
De genbruger nogenlunde lige så meget af affaldet som os. Forskellen er, at vi i Danmark har tradition for at udnytte energien i restaffaldet, hvor det meste af restaffaldet i Storbritannien bliver deponeret på lossepladser.

Det importerede affald til Vestforbrænding kommer fra sorteringsanlæg i Storbritannien. Det er ”frisk” affald, der ikke har været på losseplads, nemlig sorteret erhvervs- og kommunalt affald, der skal leve op til samme modtageregler, som det affald vi ellers brænder.