Indsamling På Tværs

Vestforbrænding står sammen med fem kommuner bag Indsamling På Tværs, der giver borgerne mere effektiv indsamling og bedre affaldsservice.

Med den nationale ressourcestrategi for affald skal danskerne genanvende 50 % af affaldet fra husholdningerne i 2022. Det kræver, at borgerne sorterer deres affald meget mere, end de gør i dag. Så i stedet for at husholdningerne har én affaldsbeholder eller affaldssæk til alt deres affald, skal borgerne fremover helst have flere forskelige affaldsbeholdere. 

Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk er med i Vestforbrændings tiltag Indsamling På Tværs om at gå sammen i en fælles affaldsordning. 

Stordrift minimerer udgifter

Med en fælles affaldsordning for de fem kommuner bliver der mulighed for at standardisere affaldsordningerne og dermed skabe stordriftsfordele hos renovatøren for ordningen og ved indkøb af samme type affaldsbeholdere for alle deltagende kommuner. Alt dette bidrager til at minimere omkostningerne. 

Vestforbrænding ejer kontrakten

De fem kommuner ligger geografisk samlet, så kørslen kan planlægges mere rationelt, når borgerne i de forskellige kommuner også har samme type affaldsbeholder. Vestforbrænding står for alt vedrørende indsamlingsbeholdere og kontakten med renovatøren.

Albertslund, Furesø, Ishøj og Vallensbæk indfører de nye indsamlingssystemer i løbet af sommeren 2016. Ballerup Kommune kommer ombord i 2017, når kommunens nuværende kontrakt udløber.

Samarbejdet i tal

Indsamling På Tværs omfatter al indsamling af affald i kommunerne, dvs. storskrald, haveaffald og plast+papir, glas+metal og madaffald+restaffald, som borgerne skal sortere i tre beholdere med hver to rum. Ordningen omfatter:

151.000 indbyggere pr. 1. januar 2014 
18.300 parcelhuse
30.100 etageboliger
17.700 række-, kæde- og dobbelthuse
39.600 tons dagrenovation