Projekter med støtte fra Mijløministeriet

Vestforbrænding deltager i 2016 i to projekter, der skal få danskerne til at sortere mere affald og samtidig skabe vækst og beskæftigelse. Projekterne støttes af Miljø- og Fødevareministeriet fra en pulje på 14 mio. kroner til i alt 19 kommunale projekter.

1. Partnerskab for storskrald

I projektet ”Partnerskab for storskrald” samarbejder Vestforbrænding med Ballerup Kommune. 

Formålet er at etablere et partnerskab mellem de aktører, der indgår i håndteringen af storskrald, så værdifulde ressourcer udsorteres til genanvendelse. 

I dag blandes nogle af disse ressourcer sammen og køres til forbrænding, men med en involvering af alle parter i værdikæden vil flere af ressourcerne kunne udsorteres til genanvendelse. 

Der bliver afholdt dialogmøder og workshop med de væsentlige aktører for at finde barrierer for genanvendelse af storskrald.

2. Lokal genanvendelse af sorteret husholdningsaffald

I projektet ”Lokal genanvendelse af sorteret husholdningsaffald” samarbejder Vestforbrænding med RenoDjurs og Randers Kommune. 

Formålet er at forberede et projekt i fuld skala, der skal demonstrere, at sorteret husholdningsaffald kan afsættes til lokalt/nationalt erhvervsliv på konkurrencedygtige vilkår og oparbejdes til nye kvalitetsprodukter.

Projektet vil især fokusere på træ og plast og omfatte analyse af fraktioner, kortlægning af relevante aftagervirksomheder og vurdering af mulighederne i nye teknologier og metoder til oparbejdning.