Lovgivning

Vestforbrænding er et § 60 selskab i Kommunestyrelseslovens forstand. Dette betyder, at selskabet er underlagt de forvaltningsretlige regler, herunder Forvaltningsloven og Offentlighedsloven. Ordlyden af paragraffen er som følger:

”stk. 1 - Aftaler om samarbejde mellem kommuner, som vil medføre indskrænkning i de enkelte deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser, efter denne lov, kræver, medmindre andet er særligt hjemlet i lovgivningen, godkendelse fra statsforvaltningen.”

I denne formulering ligger, at kommunerne overdrager nogle forvaltningsopgaver til et selskab, således at de administreres af selskabet. Det er kun de opgaver, som er overdraget, der kan udføres for de deltagende kommuner.

Som offentlig virksomhed er Vestforbrænding forpligtet til at foretage indkøb i overensstemmelse med Udbudsloven, Forsyningsvirksomhedsdirektivet og Tilbudsloven. Der er nogle grundlæggende love og regler, som du som leverandør med fordel kan sætte dig ind i, når du overvejer at byde på en opgave. Herunder bl.a. reglerne vedrørende aktindsigt. Her følger en liste over de mest almindelige love, der har betydning ved Vestforbrændings indkøb og udbud:

Ud over ovenstående lovgivning findes der en portal, som hedder www.udbudsportalen.dk. Der kan du finde vejledninger og meget andet vedrørende det offentliges håndtering af indkøb og udbud, samt din rolle som tilbudsgiver.