Gå til main indhold

Særlige affaldstyper

Ved særlige affaldstyper forstås affald, som ikke umiddelbart kan komme ind under kategorien Småt forbrændingsegnet affald fx på grund af regler, manglende brændværdi, forbrændingstekniske årsager, at emnerne sammensat af forskellige typer affald, at der er tradition for en anden behandlingsmetode eller potentiale for genanvendelse.

En del af disse affaldstyper vil typisk kræve en nærmere vurdering, før der kan tages stilling til, hvilken affaldsløsning, der er bedst - ofte i samråd med affaldsproducentens kommune og Vestforbrændings drift.

Da hver enkelt forespørgsel om forbrænding under denne kategori har individuelle karakteristika, kan der ikke gives entydige eksempler på hvilke særlige affaldstyper, der kan modtages til forbrænding. Men for at give et indtryk kan nævnes: Destruktion af madvarer, ensartet produktionsaffald, malingslam, tagpap, polystyren, cd-rommer, ringbind, glasfiber, kulfiltre, træbeton, fedtslam, høvlspåner, videobånd, vitaminpiller, skidtfisk, emaljeslam.

Særlige forhold

Særlige affaldstyper modtages kun efter forudgående aftale. Hvis leverancen er en tilbagevendende begivenhed, udarbejdes der en fast løbende aftale.

Ved henvendelse skal affaldstypen præciseres med mængde, indhold og alle emballagetyper, der følger med. Da beslutningen om modtagelse ofte afhænger af en konkret vurdering, kan der være en ekspeditionstid på op til 2 dage. Affaldsproducentens kommune vil blive inddraget, idet denne har pligt og ret til at anvise det pågældende affald til korrekt behandling. En beslutning om modtagelse kan være fulgt af krav om bestemt modtagelsestidspunkt, mængdebegrænsninger og evt. emballering eller sammenblanding med andet affald etc.

Modtageløsning

Ved ankomsten til Vestforbrænding skal Vejeboden oplyses om, at der foreligger en aftale. Affaldet deklareres og læsses af i siloen i samråd med Vejeboden. Leveres affaldet på paller, skal chaufføren altid selv aflæsse disse på gulvet i Affaldsmodtagelsen, da der ikke er truck eller palleløfter til rådighed. Herefter vil Vestforbrænding sikre den videre aflæsning i affaldssiloen.

Mængde

Eventuel begrænsning i mængde pr. leverance vil fremgå af den konkrete modtageaftale. Affaldet skal leveres i lovligt materiel og bil.

Destruktionssikkerhed

Affaldets opholdstid i siloen afhænger af indfyringsbehovet, hvor meget der tilføres, og tilfældigheder omkring, hvad der grabbes op, efter at affaldet er blevet fordelt i siloen. Affaldet fordeles typisk umiddelbart efter aflæsning, og det skønnes, at affaldet er forbrændt inden for maksimalt 1 døgn.

Lovgrundlag

Affald til forbrænding er reguleret af Affaldsbekendtgørelsens § 35 og § 37, der beskriver kommunalbestyrelsens anvisningspligter for forbrændingsegnet affald. Er der tvivl om affaldets forbrændingsegnethed, skal der foreligge en konkret anvisning for kommunen forden pågældende leverance.