Gå til main indhold

Vestforbrænding ønsker nyt askesendesystem

Vestforbrændings Linje 5 og Linje 6 askehåndterings- og transportsystem har skabt HSE-problemer i en længere periode, og Vestforbrænding ønsker derfor at forny/opgradere systemet, med henblik på bedre driftsstabilitet og robusthed.

Opgaven omfatter demontering af gammelt udstyr, samt levering og montering af delydelserne:

 • Mekanisk transport
 • Oplagring af restprodukter
 • Pneumatisk transport

 

Der kan udelukkende bydes på den samlede opgave.

Det udbudte askebehandlingsanlæg skal automatisk kunne klare store mængder aske, der frigives ved eksplosionsrensning af begge kedelanlæg. Endvidere skal det give mulighed for at udskifte det eksisterende pneumatiske kedelasketransportsystem fra linje 6 til restsiloer med et nyt system.

Det opgraderede system skal være fleksibelt, nemt at vedligeholde og sikkert.

Den endelige installation og idriftsættelse vil ske med EfW-anlægget i fuld drift, og problemfri ændring fra eksisterende manuelt system til nyt automatisk system skal forudses og planlægges.

 • Mekanisk Transport

Opgaven omfatter levering og montering af nye dedikerede håndteringssystemer til asken, der genereres under eksplosionsrensning. Håndteringssystemerne skal være ens på de to ledninger og beregnet til at håndtere den store mængde aske, der frigives under eksplosionsrensning af kedlerne.

 • Oplagring af restprodukter

Der skal leveres og installeres to restproduktsiloer. Hver silo skal kunne håndtere rester fra eksisterende linje 5 og 6 eller blandinger fra linje 5 og 6.

 • Pneumatisk transport

Opgaven omfatter en komplet udskiftning af de eksisterende otte pneumatiske sendebeholdere under posehusfilteret ("dioxinfilter") til linje 6. De nye sendebeholdere skal med hensyn til størrelse og udformning svare til de eksisterende.

 

I/S Vestforbrænding inviterer 3 forhåndsudvalgte tilbudsgivere til direkte deltagelse i et underhåndsbud jf. Tilbudsloven. Andre interesserede og relevante tilbudsgivere skal senest den 28. august 2023 kontakte udbudskonsulent Gert Walther for at blive inviteret til underhåndsbud og få udbudsmaterialet tilsendt.

 

ENGLISH
Ash handling systems

Vestforbrænding’s Line 5 and Line 6 ash handling and transport system has been creating HSE problems for a longer period, and Vestforbrænding intends to upgrade the system for better operational stability and robustness.

The task includes dismantling old equipment, as well as delivery and assembly of the partial services:

 • Mechanical Transport
 • Residue Storage
 • Pneumatic Transport

Only the overall task can be bid.

The ash treatment system must be able to cope automatically with large amounts of ash released during explosion cleaning of both boiler lines. Furthermore, it entails the option to replace the existing pneumatic boiler ash transport system from line 6 to residue silos with a new system.

The upgraded system shall be flexible, easy-to-maintain and safe.

Final installation and commissioning will be done with the EfW plant in full operation and seamless change from existing manual system to new automatic system must be foreseen and planned.

 • Mechanical Transport

The task includes the delivery and installation of new dedicated handling systems for the ash generated during explosion cleaning. The handling systems must be the same on the two lines and designed to handle the large amount of ash released during explosion cleaning of the boilers.

 • Residue Storage

Two residual silos must be installed. Each silo shall be able to handle residues from existing lines 5 and 6 or mixtures from lines 5 and 6.

 • Pneumatic Transport

The task includes a complete replacement of the existing eight pneumatic transmitting vessels under the bag housing filter ("dioxin filter") for line 6. The size and design of the new sending vessels shall be equivalent to those of the existing ones.

I/S Vestforbrænding will invite 3 pre-selected tenderers to participate in a direct offer according to the Danish Act on Tender Procedures. Other interested and relevant tenderers must contact Procurement Consultant Gert Walther no later than August 28 of 2023, in order to receive an invitation to participate in the tender and receive the tender documents.

Kontaktinformation:

Gert Walther

Udbudskonsulent/Procurement Consultant

Tlf.: +45 20291739

E-mail: gwa@vestfor.dk