Gå til main indhold

Information om erhvervsaffald

Alle virksomheder skal sortere deres affald, og der skelnes mellem genanvendeligt og ikke-genanvendeligt affald, hvoraf det ikke-genanvendelige affald skal til forbrænding eller deponering. Affald som skal genanvendes er fx papir, pap, plast, glas, metal, træ og hård PVC. Virksomheder kan frit vælge genanvendelsesanlæg eller kan indgå aftale med en indsamlingsvirksomhed. Godkendte indsamlingsvirksomheder og genanvendelsesanlæg kan findes i Energistyrelsens Affaldsregister.

Grå papcontainere står op ad en mur

Visse affaldstyper skal anmeldes til kommunen. Det gælder fx farligt affald, herunder klinisk risikoaffald, og bygge- og anlægsaffald. Anmeldereglerne fremgår af Affaldsbekendtgørelsen.

Kommunale affaldsordninger

De kommunale regulativer for erhvervsaffald fastsætter reglerne for håndtering af virksomhedernes ikke-genanvendelige affald. Det gælder for enten indsamlingsordninger eller anvisningsordninger. Virksomheder har pligt til at benytte de kommunale affaldsordninger for det ikke-genanvendelige affald. Du kan søge om fritagelse for indsamlingsordningen for ikke-genanvendeligt- og farligt affald, hvis virksomheden på forsvarlig vis selv kan bortskaffe dette affald til et godkendt behandlingsanlæg.

Hvis din virksomheds affald er omfattet af en anvisningsordning, fx til forbrænding eller deponering, er virksomheden forpligtet til at følge kommunens anvisning.

I din kommunes regulativ for erhvervsaffald kan du læse nærmere om de kommunale regler for håndtering af det ikke-genanvendelige affald fra din virksomhed.

Adgang til genbrugsstationerne

Virksomheder der ønsker at benytte genbrugsstationerne i Vestforbrændings opland, skal tilmelde sig og betale for det.

Læs mere om tilmelding til genbrugsstationer