Gå til main indhold

Praktiske informationer til håndværkere og eksterne

Vi prioriterer arbejdsmiljø, miljø og sikkerhed højt. Det gælder både for egne og for eksterne medarbejdere. Når du arbejder for Vestforbrænding, skal du derfor efterleve gældende lovgivning, interne retningslinjer og instrukser. Her på siden finder du praktiske informationer - og er du i tvivl, skal du altid spørge din kontaktperson på Vestforbrænding. 

Mand der bærer sikkerhedshjelm og høreværn i hånden.

Når du ankommer til Vestforbrænding, skal du henvende dig til den kontaktperson, der har bestilt arbejdet. Kontaktpersonen vil sørge for, at du får udleveret et adgangskort, anvise arbejdssted, aftale arbejdstid og pauser/frokost, gennemgå de nødvendige adgangstilladelser, gennemgå risikovurdering og eventuelle særlige instrukser omkring miljø, arbejdsmiljø og beredskabsplan.

Nedenfor kan du få et overblik over, hvad du skal være opmærksom på, når du arbejder for Vestforbrænding.

Adgangsforhold

Vestforbrænding har et elektronisk adgangskontrolsystem. Inden dit arbejde påbegyndes, skal din kontaktperson sikre, at du får en sikkerhedsinstruktion, og at du får udleveret et ID-kort. Du har kun adgang til Vestforbrænding med et gyldigt ID-kort, som skal bæres synligt. Uden ID-kort skal man altid følges med en medarbejder fra Vestforbrænding. ID-kortet må ikke lånes ud til andre. Når dit arbejde på Vestforbrænding er afsluttet, skal du aflevere ID-kortet til din kontaktperson.

Parkering af arbejdskøretøjer og privatbiler må kun ske på de anviste parkeringspladser.

Rygning og rusmidler

Det ikke er tilladt at indtage, medbringe eller opbevare alkohol eller rusmidler på Vestforbrænding. Ligeledes er det ikke tilladt at møde op påvirket af alkohol eller andre rusmidler på Vestforbrænding. Der er rygeforbud på hele Vestforbrændings område i Glostrup.

Værnemidler

Du skal altid anvende sikkerhedshjelm og sikkerhedsfodtøj i Produktionsområdet. Du skal anvende høreværn, når støjniveauet er over 85 dB(A), og i områder, hvor der er skiltet med påbud. Du skal have høreværn til rådighed ved et støjniveau over 80 dB(A).

Når du arbejder i områder med støv, dampe eller gasser, skal du bære åndedrætsværn med korrekt filter. Afhængig af arbejdsopgaven skal du benytte andre værnemidler som f.eks. øjenværn og faldsikring. Din kontaktperson anviser de rette værnemidler. Du skal selv medbringe eventuelle værnemidler til det arbejde, du skal udføre. Du kan kun undtagelsesvis få udleveret personlige værnemidler såsom handsker, åndedrætsværn m.m. fra Vestforbrændings lager.

Instruktioner for opgaver med særlige risici

Vestforbrænding har udarbejdet instruktioner for arbejdsopgaver, som indebærer særlige risici. Din kontaktperson skal sikre, at du er undervist i disse instruktioner, og du har pligt til at følge dem. Når du skal arbejde på et anlæg, skal din kontaktperson sørge for, at det sker. Sikring og afsikring af anlæg må kun udføres af Vestforbrændings personale.

Hygiejne og oprydning

Personlig hygiejne

Ved arbejde på Vestforbrænding kan du komme i kontakt med sundhedsskadelige stoffer, mikroorganismer eller almindeligt snavs, så en god
personlig hygiejne er påkrævet. Du skal derfor altid vaske hænder og ved behov skifte arbejdstøj forud for indtagelse af mad og drikke.

Oprydning
Ryd op hver dag til fyraften. Du er ikke færdig med arbejdet, før alt affald, kemikalier og værktøjer er fjernet, og området er genetableret. Du må aldrig spærre flugtveje eller forhindre adgang til brandsluknings- eller førstehjælpsudstyr.

 

Sikkerhed og risikovurdering

Mange miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold kan sikres og løses på forhånd gennem en god planlægning. Derfor har Vestforbrænding besluttet, at der:

  •  ved alle opgave, hvor der er identificeret en sikkerhedsmæssig risiko, eller ved ikke-rutine opgaver skal udarbejdes en risikovurdering og risikostyring.
  •  ved alle større projekter og reparationsarbejder i samarbejde mellem kontaktpersonen og arbejdsmiljøkoordinatoren skal vurderes, om der
    skal udarbejdes en plan for sikkerhed, sundhed og miljø

Hvis der foreligger en plan for sikkerhed, sundhed og miljø for det arbejde, du skal udføre på Vestforbrænding, skal du informeres om denne af din arbejdsgiver, og du skal følge planens anvisninger.

Brand eller ulykke

I tilfælde af brand, eller hvis der opstår en situation, som kan have betydning for personer, der opholder sig i ovnhallerne, lyder evakueringsalarmen i ovnhallerne. Evakueringsalarmen er en sirene med varierende tone. Når denne alarm går i gang, skal alle forlade ovnhallerne og gå til samlingsstedet udenfor. Vagtlederen afgør herefter det videre forløb. Bliv ved samlingsstedet, indtil vagtlederen eller beredskabslederen giver nærmere besked.

Mand i silo/brand i silo
Ved signal fra sirene i Modtagehallen skal aflæsning af affald og krandrift stoppes øjeblikkeligt. Hvis du befinder dig på krandækket, skal du forlade området. Alarmtryk er monteret på rækværk ved hver port i modtagehallen.

Hvis du ser en brand eller ulykke
Hvis du konstaterer brand eller alvorlig ulykke, skal du altid kontakte Kontrolrummet 4485 7100 og oplyse om, hvad der er sket. Kontrolrummet viser udrykningskøretøjerne vej til indsatsstedet. Kontrolrummet kan også sørge for førstehjælp. Hvis du selv ringer 112 direkte, er adressen Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup. Derefter skal du kontakte Kontrolrummet på 4485 7100. Mindre alvorlige arbejdsulykker, der ikke udløser et opkald til 112, og tæt-på ulykker skal straks anmeldes til din kontaktperson på Vestforbrænding. En “tæt-på ulykke” er en hændelse, der kunne have udviklet sig til en ulykke.

Hjertestartere
Vestforbrænding er der placeret tre hjertestartere i henholdsvis Receptionen, Kontrolrummet og Vejeboden

 

Miljøforhold

Du skal ved arbejde på Vestforbrænding være særligt opmærksom på følgende miljøforhold:
• Afledning af spildevand
• Håndtering af eget affald
• Håndtering og opbevaring af kemikalier
• Støjgener
• Lugtgener

Afledning af spildevand
Hvis du skal aflede spildevand, skal du altid have anvist af din kontaktperson, hvortil afledning kan ske.
Forkert afledning af spildevand kan indebære forurening af Harrestrup Å eller overtrædelse af Vestforbrændings udledningstilladelse til kloak.

Affald
Hvis du producerer affald ved det arbejde, du udfører, skal du sortere og bortskaffe affaldet efter vores interne retningslinjer for affaldshåndtering
og være med til at sikre mest mulig genanvendelse. Er du i tvivl om bortskaffelse af en bestemt affaldsfraktion, skal du spørge din kontaktperson.
Bortskaffelse og sortering af affald skal være aftalt med din kontaktperson, inden arbejdet påbegyndes. Ved særlige behov kan containere
rekvireres gennem din kontaktperson.

Manglende overholdelse af sorteringsregler for affald kan medføre opkrævning af afgift for ekstraordinær håndtering af affaldet.
Affald må ikke kastes direkte i affaldssiloen uden forudgående aftale med din kontaktperson på Vestforbrænding.

Bortskaffelse af aske, slagge og slam
Vestforbrænding har truffet specifikke aftaler om bortskaffelse af slagge, flyveaske/kedelaske/slam samt gips. Disse tre fraktioner skal holdes
adskilt, og andet affald må ikke blandes i disse. Fremkommer en af disse fraktioner under dit arbejde, skal du aftale med din kontaktperson,
hvordan det bortskaffes. Al håndtering og kontakt med kemiske produkter samt bortskaffelse skal aftales med kontaktpersonen. Kontaktpersonen skal ligeledes gennemgå brug af de nødvendige værnemidler til den pågældende opgave.

Støj
Ved projektering af vores anlæg er der lagt stor vægt på, at produktionsanlæggene støjer mindst muligt, både indendørs og udendørs. Du skal derfor være opmærksom på, om det arbejde, du udfører, indebærer støjgener i forhold til omgivelserne – både indendørs og udendørs, og hvordan dette undgås. Særlige støjende opgaver skal afstemmes med kontaktpersonen, inden der startes på opgaven.