Gå til main indhold
29. maj 2020

Brev til Folketinget om regeringens affaldsudspil

Borgmestrene i Albertslund, Furesø, Gentofte og Glostrup kommuner, som er en del af Vestforbrændings ejerkreds, har stilet et brev til Folketingets partier. Det sker i forbindelse med de igangværende forhandlinger på Christiansborg om regeringens affaldsudspil og udmøntningen af dette.

Vi lægger brevets indhold ud her på vores hjemmeside, fordi vi er af den opfattelse, at der er behov for at få nogle nuancer ind i debatten om affaldshåndtering og dermed Vestforbrændings og andre anlægs fremtid og bidrag til et bedre klima og miljø.

Affaldsbeholdere ved husstand

Til Folketingets partier 

29. maj 2020

Angående forhandlinger om en ny aftale på affaldsområdet

De 19 ejerkommuner af landets største fælleskommunale affaldsselskab, Vestforbrænding, samarbejder hver dag om at håndtere affaldet for mere end 900.000 borgere og 60.000 virksomheder. Vi arbejder målrettet med at øge genanvendelsen af affaldet, og har eksempelsvis netop i samarbejde med 3 andre store fælleskommunale selskaber på Sjælland indgået aftale om udsortering af vores plastaffald til genanvendelse. Vores borgerne sorterer 2/3 af deres affald i ensartede, men fleksible affaldsløsninger. Restaffaldet energinyttiggøres og afsættes til grøn fjernvarme som led i grøn omstilling af varmeforsyning i kommunerne.


Regeringens seneste udspil på affaldsområdet er ambitiøst i forhold til den grønne omstilling, men rejser en række bekymringspunkter, som vi vil pege på nedenfor:


Affaldsudspillets økonomiske konsekvenser for borgerne

På baggrund af vores erfaringer med at udrulle affaldsløsninger til øget kildesortering og genanvendelse i de 19 ejerkommuner, er det vores klare opfattelse, at regeringens vurdering af omkostninger ved de ambitiøse genanvendelses procenter er kraftigt undervurderet.


Det er helt afgørende at de økonomiske konsekvenser ved yderligere kildesortering, bliver beskrevet troværdigt og inkluderer alle udgifter - fra indsamlingsspanden hos den enkelte borger til prisen for at afsætte de udsorterede affaldsfraktioner. I den forbindelse vil vi som et eksempel nævne, at det i dag er ca. 1500 kr. dyrere pr. ton at afsætte plast til genanvendelse end at anvende det til affaldsvarme.


Det er også afgørende at få beskrevet hvordan og af hvem de øgede omkostninger skal dækkes.


Der skal ikke herske tvivl om, at stigende omkostninger for virksomheder og borgere vil være en konsekvens. Her savner vi dokumentation for, at øgede omkostninger står mål med gevinsterne.


Tvangsudbud af affald giver private monopoler og bryder sammenhængende værdikæder

Når kommunerne løser affaldsopgaven vægtes forsyningssikkerhed, miljøhensyn og fokus på økonomi – og det sikres samtidig, at alle affaldstyper uanset værdi eller mængde behandles miljømæssigt forsvarligt.


Vi har derfor i kommunerne og i de fælleskommunale affaldsselskaber investeret i kritisk affaldsinfrastruktur og affaldsløsninger, der sikrer behandling af alle de affaldstyper som borgerenes producerer og løser allerede i dag opgaverne i samarbejde med de private aktører.


Når der i de seneste år har været en tendens til, at mange kommuner hjemtager indsamlingen af affaldet hos borgere er det fordi at forsyningssikkerheden – altså sikkerheden for at affaldet rent faktisk bliver afhentet rigtigt hos borgerne - bliver udfordret af aktører der har haft karakter af privat monopol.


De sammenhængende værdikæder der i dag findes fra kildesortering i den enkelte husstand til udsortering og genanvendelse bør yderligere styrkes og ikke rives fra hinanden ved krav om tvangsudbud.

 

Skab rammerne for udvikling af offentligt-privat samarbejde om sorteringsanlæg

Det er helt afgørende, at der udvikles dansk viden og teknologier med henblik på at kunne sikre optimal og transparent udsortering og genanvendelse af de forskellige affaldsfraktioner.


Vi har således dyrekøbt erfaring med, at dansk plastaffald sendes til udlandet med henblik på udsortering – hvor det er overordentligt vanskeligt at sikre og dokumentere en høj genanvendelsesgrad.


Vejen frem er et styrket samarbejde mellem det offentlige og de private aktører, hvor snitfladen for kommunernes udbudspligt lægges rigtigt, og derfor er det vigtigt at rammerne for at de fælleskommunale affaldsselskaber kan indgå i offentlige/private samarbejder om etablering af den fornødne know-how og kapacitet på området, bliver forenklet og styrket.


Lykkes vi med dette, vil dette i sig selv være en styrke for udviklingen af dansk affaldsteknologi, med de eksportpotentialer, der knytter sig hertil.


Direkte genbrug bør kunne kobles til socialøkonomiske virksomhed på kommunernes genbrugspladser

Det bør være muligt for kommunerne, at lade borgerne aflevere deres brugte ting og at kommunen via socialøkonomiske virksomheder kan sælge de brugte ting videre.


Også når det gælder direkte genbrug er potentialet i samarbejde mellem det offentlige og de private aktører oplagt.


Samarbejde om incitamenter for øget udsortering fra erhverv

Et ændret affaldstilsyn er ikke svaret på, at erhverv ikke i højere grad sorterer til genanvendelse, vi foreslår et samarbejde med kommunerne om en ændret tilgang til tilsyn og muligheder for vejledning.


Hvis erhverv med husholdningslignende affald gives mulighed for at benytte kommunernes affaldsløsninger, vil en del af potentialet for øget udsortering af erhvervsaffald kunne udløses.


Erhvervslivet bør tage ansvar for genanvendelsen, når affaldet overgår til markedet

Når borgerne sorterer deres affald, er det afgørende vigtigt, at de kan have tillid til affaldet behandles eller genanvendes miljømæssigt forsvarligt.


Det søges i dag styret og kontrolleret, når afsætningen af sorteret affald udbydes – med begrænset held, dels fordi ressourcemarkedet både i Danmark og EU er udfordret, i forhold til kvaliteten af affald, men også fordi der for nogen affaldstyper fex plast og tekstiler er store vanskeligheder ved at levere tilstrækkelig høj grad af genanvendelse bl.a. pga affaldets mangfoldighed og kompleksitet.


Vi savner i udspillet en adressering af hvordan den helt grundlæggende udfordring med at sikre reel genanvendelse skal løses – specielt fordi problemerne ikke alene vurderes at kunne løses ved at give den danske genanvendelsesindustri adgang til borgenres affald

Justering af affaldsforbrændingskapacitet

Regeringen lægger op til en markant reduktion i affaldsforbrændingskapaciteten i takt med øget udsortering til genanvendelse. Også på dette område bør de økonomiske konsekvenser klargøres i detaljer. I vurderingen af, hvorledes forbrændingskapaciteten i givet fald skal reduceres, vil det være afgørende at tage afsæt af i, hvilke anlæg, der er mest rentable, mest energieffektive og mindst miljøbelastende.


Det vil samtidig være helt afgørende, at den omfattende fjernvarme-infrastruktur, der i dag forsynes med affaldsvarme kan anvendes også efter en tilpasning af affaldsforbrændings-kapaciteten.


Med venlig hilsen

Ole Bondo Christensen
Borgmester, Furesø

Steen Christiansen
Borgmester, Albertslund

Hans Toft
Borgmester, Gentofte

John Engelhardt
Borgmester, Glostrup

Gå tilbage til nyheder