Gå til main indhold
30. juli 2019

Pressemeddelelse: Det nytter i høj grad at sortere plast

Genbrug af plast sparer masser af CO2, men det kræver borgernes medvirken og øget indblik i, hvad der sker med den plast, vi sender ud af landet. I dag afsætter Vestforbrænding genbrugsplast til udlandet gennem aftaler, hvor minimum 75 pct. af den husstandsindsamlede plast udsorteres til genanvendelse. Aftalerne har imidlertid vist sig ikke at sikre klarhed over den faktiske genanvendelse.

Vestforbrænding blev i juni i år gjort bekendt med, at et offentligt udbud og den efterfølgende kontrakt med plastaftageren kunne tolkes således, at der alene var stillet krav om genanvendelse i første led af den samlede kæde af virksomheder, der udsorterer og genanvender den husstandsindsamlede plast. Dette konfliktede med vores ønske om at opnå en høj grad af genanvendelse af det husstandsindsamlede plast, hvorfor vi valgte at annullere udbuddet.

”Med kontrakten i hånden ville vi ikke kunne kræve dokumentation for, at den husstandsindsamlede plast blev genanvendt i det omfang, som hele tiden har været vores intention med den komplekse udbudsproces, som vi har været igennem med vores samarbejdspartnere i genanvendelsesbranchen. Som konsekvens heraf annullerede vi straks udbuddet og bruger nu tiden, der skal til, for at forberede et nyt udbudsmateriale,” fastslår Vestforbrændings direktør Peter Basland.

Vestforbrænding har, som tidligere kommunikeret, iværksat to undersøgelser, der blandt andet skal følge den husstandsindsamlede plast ud til sidste led i afsætningskæden af virksomheder, der sorterer og oparbejder plasten til genanvendelse.

Vestforbrænding går nu i dialog med aftagere af den husstandsindsamlede plast for at afdække, hvad genanvendelsesbranchen i dag mener er muligt, og hvad den kan byde ind med af realistisk og dokumenterbar genanvendelse.

”Nu afdækker vi markedet for at blive klogere. Vi er gået i dialog med de mulige aftagere på markedet, så vi kan afdække muligheder i fællesskab. Også her har vi reageret hurtigt og konsekvent, så snart vi blev opmærksomme på, at det var tid til at tage pulsen på branchen, inden vi genudbyder opgaven med at genanvende den husstandsindsamlede plast”, udtaler Peter Basland.

Samlet set udsorteres mere end 75 pct. af den husstandsindsamlede plast til genanvendelse, og selvom Vestforbrænding ikke har dokumentation for den reelle genanvendelse af plasten, der afsættes til virksomhederne i andet led af oparbejdningskæden, så får tonsvis af plastaffald fra borgerne i Vestforbrændings opland stadig nyt liv i nye plastprodukter; både i første led hos oparbejdnings-virksomheder som Alba i Tyskland og hos de virksomheder, som Alba afsætter blandet plast videre til.

”Det er ikke spildte kræfter at sortere plastaffaldet fra, for vi sparer stadig tonsvis af plast fra at gå op i røg og mindsker dermed CO2-udslippet. Og forudsætningen for at få en høj grad af genanvendelse er, at borgerne sorterer alle typer plast fra til genanvendelse - også de typer, der er sværere at afsætte i øjeblikket”, understreger Peter Basland.

Vestforbrænding afsætter plastaffald fra 19 kommuner i Vestforbrændings ejerkreds og er Danmarks største affaldsenergiselskab.

Vestforbrænding var blandt de første i Danmark, som indsamlede plastaffald til genanvendelse fra husholdningerne, og mens der indsamles stadig større mængder fra husstandene, opbygges der hele tiden mere viden om udfordringer og muligheder. På den baggrund har Vestforbrænding også stillet store krav om høje genanvendelsesprocenter til de virksomheder, der aftager plastaffaldet.

”Genanvendelse er af største vigtighed for os og vores ejerkommuner. Indtil vi gennem dialog med branchen har fuld klarhed over, hvordan vi får formuleret et udbudsmateriale, der flugter med genanvendelsesbranchens formåen i dag, og samtidig skaber mere vished om den reelle genanvendelse i alle led af afsætnings- og oparbejdningskæden, så indgår vi ikke en ny kontrakt. Det vil muligvis betyde, at vi kommer til at opmagasinere plasten i en periode, efter den nuværende kontrakt udløber ved årsskiftet. Men hellere opmagasinering og vished end at haste os ud i en ny kontrakt”, siger Peter Basland

Kontakt og information

Du er velkommen til at kontakte undertegnede:

  • Kommunikationschef, Per-Henrik Goosmann: pgo@vestfor.dk / tlf. 40387631
Gå tilbage til nyheder