Gå til main indhold
3. juni 2020

Klimaet øverst på dagsordenen

Ved den netop afholdte generalforsamling i Vestforbrænding fastslog bestyrelsesformand Ole Bondo Christensen, at der aldrig har været så meget på fokus på klima, energi og genanvendelse som i 2019 og med fortsat og uformindsket styrke i 2020. Vestforbrænding med sine 19 ejerkommuner tager gerne udfordringen op i et tæt samarbejde på tværs af affaldssektoren.
Luftfoto af Vestforbrænding

-Vedtagelsen af en klimalov, der skal forpligte beslutningstagere i flere generationer, afspejler den stigende vilje til at ville gøre en forskel for miljø og klima – både hos politikere, hos erhvervsliv og hos den enkelte borger. Når Klimalovens ambitiøse målsætninger, som også kommer til at omfatte den nye nationale affaldsplan - skal udmøntes i 2020, spiller kommunerne en meget central rolle i den grønne omstilling. Vestforbrænding skal fortsat bistå ejerkommunerne om gode løsninger for borgerne vedr. med affaldshåndtering, genanvendelse og grøn fjernvarme, sagde Ole Bondo Christensen i sin beretning under generalforsamlingen, som for første gang i selskabets nu 50-årige historie blev afholdt virtuelt.

 

Ole Bondo Christensen ser ikke fremtidens affaldshåndtering og bidrag til klimatilpasning, som en opgave, der alene kan varetages af Vestforbrænding og dens ejerkommuner. Der skal derimod indgås flere samarbejder – også offentlige / private samarbejder:

 

-Vi ser ind i opgaver og løsninger, der ikke kan løftes af de enkelte kommuner eller af det enkelte affaldsselskab men kalder på tæt samarbejde på tværs af affaldssektoren, med deltagelse af både kommuner og offentlige og private aktører. Vestforbrænding er klar til et samarbejde på tværs af sektorer for at skabe bæredygtige og innovative løsninger, når det gælder bedre genanvendelse af eksempelvis plast og tekstiler.

 

I sin beretning berørte Ole Bondo Christensen også, at Vestforbrænding i år fejrer sin 50 år lange rejse fra ”forbrændingsanstalt” til moderne affaldsselskab. 

 

-Fælleskab og fælles indsats på de indre linjer har betydet, at det i løbet af 2019 lykkedes at indhente både den planlagte behandling af forbrændingsegnet affald på 540.000 ton og den planlagte energiproduktion på 1,5 mio. MWh – selvom årets første uger startede på nedsat kraft efter branden i november 2018. Vestforbrænding kan igen levere et flot resultatet for 2019 – og kan fortsat tilbyde nogle af landets laveste behandlingspriser på restaffald og fortsat lave varmepriser til gavn for borgere og forbrugere.

 

Ole Bondo Christensen varslede, at jubilæumsåret kan blive det år, hvor der bliver sat nye tydelige strategiske mål for fremtidens Vestforbrænding:

 

-Det er afgørende, at der forsat er forståelse for værdien af sammenhængende værdikæder, og mulighed for kommunal styring af de centrale forsyningsområder – meget gerne med et mere intensivt offentligt/privat samarbejde. Derfor har vi i bestyrelsen sat et arbejde i gang med at tydeliggøre de strategiske mål for Vestforbrænding - her midt i en brydningstid. Vores hovedformål er at bistå ejerkommunerne med af løse affaldsopgaven, så vores borgere og virksomheder nemt og trygt kan bortskaffe deres affald og have tillid til, at det gøres korrekt og miljørigtigt, sagde Ole Bondo Christensen og fortsatte:

 

-Vestforbrænding skal fortsat drive et miljøeffektivt og økonomisk forbrændingsanlæg, som står stærkt, når affaldsmængderne falder.

 

I beretningen blev det understreget, at uanset hvordan rammerne sættes for de kommunalt ejede affaldsselskaber, vil kerneopgaven være klar: i tæt samarbejde med ejerkommunerne at fortsætte udviklingen af Vestforbrænding, som kommunernes professionelle samarbejds- og sparringspartner i den fortsatte indsats for den grønne omstilling.

 

Vestforbrændings nye direktør siden 1. marts, Steen Neuchs Vedel, blev budt velkommen af formanden.

 

Kontakt og information

Medier er velkommen til at kontakte undertegnede for uddybning af denne pressemeddelelse eller ønsker om interview.

Ole Bondo Christensen, best. fmd. Vestforbrænding via kommunikationschef, Per-Henrik Goosmann:pgo@vestfor.dk / tlf. 40 38 76 31

Gå tilbage til nyheder