Gå til main indhold
1. oktober 2017

Pressemeddelelser: Vedrørende aktindsigt i udgifter til rejser og repræsentation

Læs pressemeddelelser fra 8. juni og 3. februar 2017 omkring udgifter til rejser og repræsentation.

Pressemeddelelse fra 8. juni 2017

Som oplyst i vores pressemeddelelse af 3. februar 2017, har Vestforbrænding de seneste år haft ekstra fokus på at sikre ansvarlighed og gennemsigtighed ved afholdelse af udgifter til rejser og repræsentation. Blandt andet har Vestforbrændings eksterne revision været anmodet om at fokusere på dokumentationskrav, hvilket ikke har givet anledning til anmærkninger i forbindelse med årsregnskaberne.

Med hensyn til de historiske forhold, har vi haft eksterne eksperter til at vurdere grundlaget for de afholdte udgifter. På Vestforbrændings seneste bestyrelsesmøde den 31. maj 2017 har vi fået forelagt resultatet af disse vurderinger.

De eksterne vurderinger giver ikke anledning til en generel kritik af Vestforbrændings nuværende grundlag for afholdelse af udgifter. Der har dog tilbage i tid været afholdt udgifter til enkelte rejser m.v. udenfor rammerne for en fælles kommunalt drevet virksomhed. Forhold, der kunne danne grundlag for krav, er dog sket så langt tilbage i tid, at tilbagesøgning ikke er mulig.

Som opfølgning på sagsgennemgangen har Vestforbrænding overfor SKAT indberettet udgifter til de tjenesterejser til udlandet, der tilbage i tid har haft karakter af personalegoder.

Ingen af Vestforbrændings nuværende bestyrelsesmedlemmer, har været direkte involveret i, eller haft kendskab til, de afdækkede ubegrundede rejse og repræsentationsudgifter.

Ledelsen på Vestforbrænding har på det seneste bestyrelsesmøde fremlagt et adfærdskodeks for afholdelse af eksterne og interne repræsentationsudgifter. En enig bestyrelse har tiltrådt dette adfærdskodeks, der er udarbejdet for Vestforbrænding af Kammeradvokaten, og tager afsæt regelsættet inden for staten. Interesserede kan finde dette adfærdskodeks her.

Kontakt og information
Alle henvendelser vedr. denne meddelelse bedes rettet til dir. Peter Basland, tlf.: 44 85 71 50) eller konst. kommunikationschef Per-Henrik Goosmann (pgo@vestfor.dk, tlf. 40 38 76 31.
Med venlig hilsen

Ole Bondo Christensen, bestyrelsesformand

Pressemeddelelse fra 3. februar 2017

Meddelelse vedr. aktindsigtsbegæringer


Dato: 3. februar 2017 - Vestforbrænding har 21. december 2015 og 23. december 2016 modtaget begæringer om aktindsigt fra netmediet journalista.dk ved Lars Bjørknæs, der bl.a. vedrører rejse- og repræsentationsudgifter for bestyrelse og direktion i perioden 2011-2016. Aktindsigten er blevet imødekommet og understøttet med direkte besvarelser af opfølgende spørgsmål.

Der er den 2. og 3. februar 2017 offentliggjort i alt tre artikler på netmediet, som vedrører Vestforbrændings udgifter til ovenstående. Artiklerne indikerer, at Vestforbrænding accepterer udgifter, som ikke er passende for en offentligt ejet virksomhed, som Vestforbrænding.

I den anledning udtaler Vestforbrændings direktør, Peter Basland, følgende:

- Der er i de offentliggjorte artikler tale om hændelser tilbage i tid. Vi har haft fokus på disse, før vi modtog begæringer om aktindsigt. I forbindelse med min indtræden i Vestforbrænding i marts 2015 er der ved årsskiftet 2015/2016 blevet udarbejdet og implementeret nye retningslinjer for udgifter til rejser og repræsentation, der blandt andet sikrer fuld dokumentation for formålet og begrundelse for afholdte udgifter. Vi har endvidere bedt vores eksterne revision om at fokusere på disse dokumentationskrav i forbindelse med årsregnskabet 2015 og efterfølgende år, hvilket ikke har givet anledning til anmærkninger.

Peter Basland fortsætter:
- Problemstillingen får mig naturligvis til at overveje, om de retningslinjer, vi allerede har implementeret, har været nok, eller om vi skal tage yderligere initiativer.

Bestyrelsesformand for Vestforbrænding, Ole Bondo Christensen, siger:
- Jeg har inden for mit første år som bestyrelsesformand været med til at udpege Vestforbrændings nuværende direktør, Peter Basland, som tiltrådte i marts 2015. Han har under sit virke til dato bl.a. stået for nye retningslinjer for udgiftsdokumentation og implementering af disse.

- Jeg har som bestyrelsesformand fuld tillid til de initiativer, Peter Basland har iværksat og implementeret - også på dette område. Jeg vil naturligvis også støtte op om andre initiativer, som sikrer, at Vestforbrænding også fremadrettet forbliver en troværdig og anerkendt virksomhed, der varetager offentlige opgaver inden for affaldshåndtering og energi.

Kontakt og information
Alle henvendelser vedr. dette bedes rettet til Peter Basland (pba@vestfor.dk, tlf.: 44 85 71 50).

Gå tilbage til nyheder