Gå til main indhold
11. oktober 2018

Vestforbrænding har styr på økonomistyring, udbud og indkøb

Vestforbrænding har gennem en længere periode besvaret anmodninger om aktindsigt og haft dialog med netmediet kommunen.dk vedrørende udbud af indkøb i forhold til Vestforbrændings største leverandører.

Kommunen.dk har i dag publicereret artikler, der postulerer, at Vestforbrænding ikke kan redegøre for, hvorvidt omsætning 6 år tilbage med nogle af de største leverandører for i alt 1 mia. kr. er blevet sendt i udbud eller ej.

Artiklerne tager udgangspunkt i den grundlæggende præmis, at Vestforbrændings kontrolsystem, som er baseret på en forudgående kontrol for udbud før kontraktindgåelse frem for en efterfølgende be- eller afkræftelse på fakturaniveau, ikke er fyldestgørende. Kommunen.dk henviser i denne forbindelse til udsagn fra en række personer.

Vestforbrændings holdning hertil er, at vi har implementeret et kontrolregime, der sikrer, at indkøb sker på basis af et offentligt udbud eller dokumentation for, hvorfor det enkelte indkøb ikke er omfattet af et offentligt udbud, inden Vestforbrænding foretager et indkøb.

Den løbende revision af Vestforbrændings regnskaber, underlagt bestemmelserne i årsregnskabsloven, har på intet tidspunkt givet os anledning til at betvivle, at Vestforbrændings processer og systemer ikke er fyldestgørende i forhold til Vestforbrændings økonomistyring.

Den løbende revision har heller ikke givet os anledning til at betvivle, at Vestforbrændings processer og systemer ikke er fyldestgørende i forhold til den forudgående kontrol for udbud, før der foretages et indkøb, idet Vestforbrænding i tillæg til den lovpligtige revision har etableret et kontrolregime, der sikrer, at alle strategiske investeringer samt driftsmæssige investeringer over 10 mio. kr. forsynes med ekstern revisionspåtegning, inden investeringsregnskabet forelægges for Vestforbrændings bestyrelse. Denne revision efterprøver blandt andet, at Vestforbrændings dispositioner er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Denne eksterne revision har heller ikke givet anledning til anmærkninger.

Hertil kommer, at Vestforbrænding under dialogen med kommunen.dk, har gennemført stikprøvekontrol af mere end en 1/3 af omsætningen med de 10 største leverandører for 2017. Stikprøven, der blev gennemført på omsætningen med leverandørerne Remondis og Stena, og som blev udvalgt af kommunen.dk., udviste ingen væsentlige afvigelser.

På basis af ovenstående må vi endnu en gang fastholde, at der grundlæggede er styr på økonomistyring og udbud af indkøb på Vestforbrænding.

Det er således forsat vores opfattelse, at artiklerne, som kommunen.dk har bragt, er misvisende og ikke afspejler virkeligheden på Vestforbrænding. Accepterede kommunen.dk den enkle grundpræmis om forudgående kontrol og ikke efterfølgende kontrol, ville de planlagte artikler ikke kunne skrives.

”Endelig vil jeg gerne korrigere kommunen.dk vedr. min afvisning af at ville besvare spørgsmål. Jeg har således i to omgange sendt skriftlige svar til kommunen.dk,” siger Peter Basland.

Vi henviser i øvrigt til vores pressemeddelelse bragt den 7. september 2018. Heraf fremgår bl.a.: ” Vestforbrænding har gennem årene opbygget en betydelig juridisk kompetence i en central udbuds- og indkøbsfunktion, hvis primære formål er at sikre lovmedholdelighed og ansvarlig omgang med kommunale midler ved indkøb af tjenesteydelser og leverancer fra private leverandører.”


Med venlig hilsen
Peter Basland
Direktør 


Kontakt og information

Kommunikationschef, Per-Henrik Goosmann:pgo@vestfor.dk
tlf. 40 38 76 31

Gå tilbage til nyheder