Gå til main indhold

Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi er de senere år kommet på den danske og den europæiske dagsorden. Ønsket er at skabe en ressourceeffektiv produktion af varer og produkter samt et bæredygtigt forbrug, hvor vores produkter lever længere og i højere grad bliver genbrugt og genanvendt.

Tre pile der danner en cirkel, ikon for genanvendelse

Kredsløb af ressourcer

Tanken bag cirkulær økonomi er, at produkterne og de materialer og stoffer, produkterne er lavet af, indgår i et kontinuerligt kredsløb, hvor de bliver anvendt igen og igen. Dermed er der mindre spild, og ressourcer, der ellers ville være blevet forbrændt, bliver anvendt på ny.

Hvad der for én virksomhed kan være affald, kan for en anden være en ressource, som der kan være god økonomi i at udnytte. Derfor er partnerskaber og samarbejder i hele det cirkulære kredsløb vigtige, da de er med til at lokalisere potentialer for genanvendelse og dermed sikre optimerede processer.

Politiske rammer i Danmark og EU

Både i Danmark og EU er der flere politiske tiltag, der fremmer cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet og dermed skaber grobund for en grønnere fremtid.

Den danske ressourcestrategi "Danmark uden affald" sætter høje mål for, hvor meget affald vi skal genanvende i Danmark. Et af målene er, at 50% af husholdningsaffaldet skal genvendes i 2022, hvilket er mere end en fordobling siden 2011. Hver kommune har til ansvar at implementere de løsninger, der sikrer, at de når det ambitiøse mål.

På europæisk plan skaber EU’s vækststrategi et fundament for bæredygtig vækst, produktion og forbrug. Derudover opstiller EU-kommissionens pakke for cirkulær økonomi initiativer og konkrete handlingsplaner, der bl.a. skal øge væksten, skabe nye jobs og fremme den grønne omstilling i EU.

Læs mere om EU's indsats for cirkulær økonomi

Vestforbrænding og cirkulær økonomi

Vestforbrænding arbejder for at genanvende så meget affald som muligt. Det bidrager borgerne i vores 19 ejerkommuner til ved at sortere deres affald i forskellige typer ved husstandene, kildesorteret affald, og ved at benytte sig af vores genbrugsstationer.

Vi ønsker først og fremmest at afsætte borgernes affald til genanvendelse, dernæst forbrænde det. Når borgerne sorterer deres affald, bliver det nemmere at genanvende. I 2021 var borgerne i Vestforbrændings opland med til at udsortere 64,9% af deres affald til genanvendelse.

Når vi forbrænder affaldet, omdanner vi det til klimavenlig energi.

Læs om affaldsforbrænding og produktion af energi