Gå til main indhold

Vejen til fossilfri energi er brolagt med samarbejde

Hvordan når vi visionen om fossilfri forsyning i 2035 og fossilfri transport i 2050 i hovedstadsregionen? Projektet Energi på Tværs er sat i verden for at udstikke en fælles retning og pege på oplagte samarbejder og synergier, som kan sikre, at fælleskabet når i mål med de høje ambitioner.

Mænd ror i kaprobåd set fra oven.

- Af Agnes Jantzen Kreinøe

Et sammenhængende energi og transportsystem baseret på vedvarende energi. Det er målet og visionen med projektet Energi på Tværs, der samler viden og kompetencer fra Region Hovedstaden, kommunerne i hovedstadsregionen og en række forsyningsselskaber. Seniorprojektleder Anders Hasselager er manden, der holder snuden i sporet i projektet. Han forklarer opgaven for Energi på Tværs:

”Grøn omstilling kræver, at vi tænker i nye løsninger, og at vi samarbejder på tværs. Vi peger på de områder, hvor det kan betale sig at udvikle og investere, og vi finder frem til dem, der sidder inde med viden om de enkelte områder.”


Alle efterspørger samarbejde

En af Energi på Tværs’ vigtigste opgaver er at forstærke samarbejdet mellem kommuner og forsyningsselskaber. Repræsentanter for de forskellige organisationer er sat sammen i en lang række arbejdsgrupper, der bidrager med viden og idéer til en fælles strategisk energiplan og et fælles investeringsoverblik.

”Involvering er en del af den forankring, der er nødvendig, hvis tanker og idéer skal føres ud i livet. Ellers kunne man i princippet bare have bestilt en rapport fra et rådgivende ingeniørfirma,” siger Hasselager.

 Hasselager peger på, at alle de forskellige parter godt kan blive bedre til at invitere til samarbejde.

”Vi hører om udfordringerne med at få det gode samarbejde op at stå fra begge sider. I kommunerne er der ofte en frustration over, at de ikke ved, hvad forsyningsselskaberne har af planer. Tilsvarende savner forsyningsselskaberne klare udmeldinger fra kommunerne,” siger Hasselager, som er stolt af de resultater, Energi på Tværs har nået ved at sætte folk sammen på tværs af selskaber, kommuner og organisationer:

”I et selskab som Vestforbrænding er der allerede et samarbejde på flere forskellige niveauer. Fx på det strategiske niveau i bestyrelsen og gennem kontaktudvalg på direktørniveau. Men ofte kræver det gode samarbejde også, at praktikere fra begge sider møder hinanden, og det har vi været med til at facilitere.”

Involvering er en del af den forankring, der er nødvendig, hvis tanker og idéer skal føres ud i livet. Ellers kunne man i princippet bare have bestilt en rapport fra et rådgivende ingeniørfirma
Anders Hesselager

Røre i rammevilkårene

Det er ikke bare et spørgsmål om bedre dialog, hvis der skal skabes overblik over fremtidens investeringer. Usikkerhed om rammevilkårene for energi- og forsyningsbranchen gør det svært for forsyningsselskaber og kommuner at planlægge deres investeringer.

”Vi kan se, at usikkerheden betyder, en række investeringer bliver holdt tilbage. I øjeblikket afventer mange et nyt energiforlig,” forklarer Hasselager. Energi på Tværs skal gøre det nemmere at planlægge investeringer ved at opstille business cases for forskellige projekttyper. Hvad er business casen for eksempel i etablering af et varmelager? Og har placeringen en betydning?

”Det er ikke muligt at lave business cases på alle områder, men vi kan samle viden og gøre det nemmere for kommuner og forsyningsselskaber at gennemskue både økonomi og miljøpåvirkning
 af forskellige typer af investeringer.”

Uanset hvilken vej det går med energiforliget, vurderer Hasselager, at der er mange ændringer på vej.

”Energisektoren går en spændende tid i møde. Eksempelvis tror jeg, at vi kommer til at se mange flere små elproducenter – helt ned til at den enkelte husstand producerer sin egen el. Samtidig skal vi i langt højere grad samkøre el- og varmesektoren. På varmeområdet, tror jeg ikke, at selskaberne kommer uden om at anvende markedsbaserede løsninger i endnu højere grad end i dag. Og jeg tror på, at vi kommer til at se produkter, der i langt højere grad er målrettet den enkelte forbruger.”

Forandringer på vej

Det er ikke en hemmelighed, at Anders Hasselager var skeptisk over for, om det overhovedet er muligt at nå de ambitiøse mål, da han startede som projektleder for Energi på Tværs.

”Jeg var stærkt tvivlende, men nu tror jeg på, at det godt kan lade sig gøre. Det handler først og fremmest om planlægning. Samtidig kræver det åbenhed over for nye idéer.”

Forandringerne er alligevel på vej, spår Hasselager. Nye muligheder inden for digitalisering, big data og de strukturelle ændringer i energisektoren får betydning for fremtiden.

”Vi kommer til at se nytænkning med udgangspunkt i big data, der gør det muligt at få bedre viden om adfærdsmønstre, så man kan målrette aktiviteter og kampagner meget mere. På det her område skal vi også tænke i samarbejder, selvom der på nuværende tidspunkt er meget hårde begrænsninger på, hvad kommunerne kan bruge alle de data, de ligger inde med, til.”

Den danske model tager tid

Hvis man skal nå i mål i 2035 og 2050 er det nu, man skal ud af starthullerne, pointerer Hasselager. I Danmark er der nemlig tradition for at skabe tryghed omkring investeringer, så investorer kan se mange år ud i fremtiden. Hasselager nævner, at udbud på transportområdet fx typisk strækker sig over 12 år – hvilket svarer til nye bussers levetid.

”Hvis vi undlader at stille miljøkrav eller tager en forkert beslutning, skal vi altså vente 12 år mere på transportområdet, før vi får chancen igen. For kraftværker er det måske snarere 30 år.”

Heldigvis sporer Hasselager et stort engagement i befolkningen, hos politikere og i energisektoren for at nå visionerne om en fossilfri hovedstadsregion. ”Hvor langt, vi er i 2035 og 2050, afhænger af udviklingen af ny teknologi og ikke mindst af befolkningens vilje til at være med på en grøn bølge. Jeg tror, at vi stort set når i mål, men det kræver politisk velvilje, investeringsvilje og nytænkning.”

Vestforbrænding udveksler varme med DTU

Et godt samarbejde mellem de enkelte aktører er også nødvendigt, hvis man skal nå målet om et sammenhængende energisystem, hvor de forskellige varmesystemer sammenkobles i et stort net, og hvor el og varme tænkes sammen. Energi på Tværs ser for eksempel på, om det kan betale sig at bygge nyt spids- og reservelast, hvis det i praksis kun er i drift få dage om året, eller om det måske kan lade sig gøre at deles om anlæg.

 I Lyngby-Taarbæk Kommune er Vestforbrænding i gang med en stor udvidelse af fjernvarmenettet. Her har Vestforbrænding i foråret 2018 valgt at indgå en aftale med Danske Commodities (DCG), der leverer fjernvarme på DTU, om at udveksle varme, i stedet for at bygge et nyt varmeværk til spids- og reservelast. Det betyder, at Vestforbrænding kan udnytte den eksisterende kapacitet på DTU’s kraftvarmeværk – en både billigere og mere miljøvenlig løsning.