Gå til main indhold

Vi får lige nu ekstra mange henvendelser omkring fjernvarme, derfor kan du opleve længere svartid end normalt.

Hvad er fjernvarme?

Fjernvarme bliver lavet af det affald, vi til dagligt smider i skraldespanden. Når affaldet ikke kan genanvendes, bliver det omdannet til klimavenlig energi i et forbrændingsanlæg. Vestforbrænding administrerer affald for vores 19 ejerkommuner og omdanner det til både elektricitet og fjernvarme.

Illustration af fjernvarmeanlæg

Affald giver lys i lampen

Affald er fuld af energi. På Vestforbrænding brænder vi affaldet i store ovne med en temperatur på 1.000 grader: Energien fra denne forbrænding bruger vi til at producere både el og fjernvarme. Af den varme røg producerer vi damp, som driver et turbogeneratoranlæg, der laver el. Spildvarmen eller restvarmen fra denne proces bliver brugt til at opvarme vandet i fjernvarmenettet. 

Ved at bruge affald til at lave energi, kan vi spare på fossile brændstoffer som olie, gas og kul. Det er med andre ord en miljøvenlig måde at bortskaffe affaldet på og genbruge det i en ny form. Det er dertil en begrænset mængde kuldioxid, der bliver udledt efter forbrænding.

Vi producerer fjernvarme svarende til ca. 70.000 enfamilieshuse. Vi er godt i gang med at udvide fjernvarmenettet, så endnu flere borgere og virksomheder i vores opland får mulighed for at få fjernvarme. 

Sådan producerer vi fjernvarme

Røgen fra ovnen, der brænder affaldet, er meget varm. Den bliver brugt til at få vandet til at fordampe. Dampen bliver brugt til to ting:

Først får dampen en turbine til at dreje rundt. Turbinen driver en generator med en magnet, der roterer. Når en magnet bevæger sig i nærheden af en ledning, giver det elektricitet.

Dampen er stadig varm og bliver nu brugt til at opvarme vandet i en stor varmeveksler. Det er et lukket system af rør, hvor dampen afleverer sin varme til fjernvarmevand i nogle andre rør, som løber lige ved siden af.

Nu har dampen afgivet sin energi, og den er igen blevet til vand. Vandet løber tilbage til "start", og den varme røg laver igen vandet om til damp.

Fra Vestforbrænding løber det varme fjernvarmevand til vekslercentraler, hvor vandets tryk og temperatur reduceres, så det passer til de forskellige aftagere ;  boliger, boligkomplekser, institutioner eller erhverv.  Hos de enkelte aftagere afleverer fjernvarmevandet efterfølgende sin varme til f.eks. en virksomheds eget vandkredsløb - både til radiatorer og til vandet i den varme hane.

Til sidst løber fjernvarmevandet tilbage til Vestforbrænding. Her varmer vi det op igen, så det er klar til endnu en tur i kredsløbet.

Fjernvarme i tal

  • Forbrændingsmængde: 522.000 ton affald bliver brændt om året (2020)
  • Årlig energiproduktion: 1,27 mio.  MWh fjernvarme svarende 70.000 énfamileshuses forbrug (2020)
  • 276.000 MWh elektricitet svarende til 184.000 borgeres elforbrug (2020)
  • Affaldsmængder: Fredag eftermiddag ligger der ca. 10.000 ton affald i siloen
  • Størrelse på affaldssilo: 100 meter lang, 20 meter bred, 42 meter høj