Gå til main indhold
22. januar 2020

Nyt damvarmelager skal mindske CO2-udledning

Et nyt damvarmelager i Høje Taastrup skal gemme fjernvarme, når der er overskud eller den er billig at producere og udnytte varmen fra lageret, når produktionen er dyr. Det er god økonomi for en halv million fjernvarmekunder i hovedstadsområdet og ikke mindst skåner det miljøet.

Om vinteren bliver der koldt i stuerne, og varmeapparaterne må skrues op i de små hjem. Det kan mærkes på kraftvarmeværkerne, hvor der bliver produceret ekstra varme fra spidslastanlæg med afbrænding af fossile brændsler. Produktionen er både dyr og dårlig for miljøet, og blandt andet derfor er lagring af varme blevet en vigtig ny teknologi i den grønne omstilling på energiområdet.

Høje Taastrup Fjernvarme og VEKS er i fuld gang med at etablere et nyt damvarmelager på 70.000 m3, der skal udnytte vands varmekapacitet til at lagre varme fra fjernvarmesystemet. Med lageret bliver det muligt at lagre fjernvarme, hver gang den er billig at producere, og på den måde udnytte energien endnu bedre end i dag, fortæller vicedirektør Morten Stobbe fra VEKS.

”Med det nye lager kan vi skrue ned for behovet for at producere dyr og miljøbelastende ekstra varme, som kan være nødvendigt, når det er særligt koldt eller systemet er spidsbelastet. Lageret vil populært sagt blive en buffer for hele vores store københavnske fjernvarmesystem. Det aflades 25-30 gange om året, når fjernvarmen er dyr at producere, og omvendt fyldes der varme på lageret, når der er overskud af varme eller fjernvarmen er billig at producere. Vores ”ugelager” er en ny og effektiv måde at bruge damvarmelagring på”.

Damvarmelagre anvendes flere steder i Danmark som sæsonvarmelager i forbindelse med f.eks. solvarmeanlæg. I Høje Taastrup vil lageret blive brugt anderledes og mere som en integreret del af den daglige varmelastfordeling, og det er første gang, man vil anvende denne type varmelager i et af de meget store fjernvarmesystemer i Danmark.

 

Grønnere fjernvarme

Beregninger viser, at damvarmelageret i Høje Taastrup konkret vil bidrage til en reduktion på ca. 10.000-15.000 ton CO2 pr. år. Til sammenligning udleder en gennemsnitshusstand i Danmark ca. 11 tons CO2 pr. år. Direktør Astrid Birnbaum fra Høje Taastrup Fjernvarme forklarer:

”Den positive miljøeffekt skyldes først og fremmest, at lageret vil påvirke produktionsmønstret i hovedstadsområdet, så anvendelsen af fossile brændsler på spidslastanlæggene vil blive reduceret. Projektet bidrager på den måde til, at vi kan nå de langsigtede energipolitiske mål.”

Vestforbrændings energichef Per Wulff peger på, at fleksibiliteten i det nye damvarmelager vil betyde, at affaldsenergiselskaberne kan afsætte mere varme om sommeren på trods af et lavere varmebehov.

”En bedre udnyttelse af affaldsvarmeproduktion om sommeren vil også kunne reducere antallet af uplanlagte stop i særligt varme perioder og dermed bidrage til løsning af miljøopgaven omkring behandling af affaldet. I dag lagrer vi affald om sommeren når varmen ikke kan afsættes, og hvis det kan undgås, vil det give besparelser hos både affaldsproducenter og varmekunder,” siger Per Wulff

 

Energisamarbejde på tværs af selskaber

Varmelageret i Høje Taastrup bliver til i et samarbejde mellem alle de selskaber, der er koblet på det storkøbenhavnske fjernvarmenet, herunder Vestforbrænding. Dermed er projektet et eksempel på et samarbejde, der rækker både på tværs af kommunegrænser og på tværs af selskaber.

”Damvarmelagret er et eksempel på et konkret tiltag som led i det fælles strategiske energisamarbejde Energi på Tværs. Visionerne er, vi har en fossilfri energiproduktion i 2035.  Det kræver konkret samarbejde og det er præcis, hvad damvarmelageret i Høje-Taastrup er udtryk for. Det bliver et afgørende grønt omstillingsprojekt for energisektoren i hovedstadsområdet,” siger borgmester i Albertslund Steen Christiansen, som også er formand i VEKS bestyrelse og medlem af Vestforbrændings bestyrelse.

Rent praktisk vil lagret oplades fra transmissionsnettets varme og afgive varmen (afladning) til det lokale fjernvarmenet i Høje Taastrup. Projektet har fået et tilskud på 13 millioner kr. fra EUPD, som er Energistyrelsens pulje til støtte af udviklingsprojekter. Varmelagret i Høje Taastrup skal stå færdig i 2021.

Hvad er et damvarmelager?

Et damvarmelager er et stort hul i jorden med låg – en stor lukket dam. Lageret er hele tiden fyldt med vand, men vandets temperatur stiger ved fyldning og aftager ved tømning, og må ikke overstige cirka 90 grader. Idet opvarmning og afladning sker via vekslere, vil fremløbstemperaturen fra et damvarmelager være maksimalt 60-80 grader. Derfor skal et damvarmelager enten tilsluttes et distributionsnet eller opvarmes yderligere f.eks. via en varmepumpe, hvis det skal kunne levere varme til transmissionssystemet. Damvarmelagret i Høje Taastrup placeres på Bondehøjvej umiddelbart nord for Holbæksmotorvejen på et areal, der i dag anvendes til landbrug. Lagret rummer 70.000 m3 og har en op- og afladningskapacitet på 30 MW. Energimæssigt har anlægget en lagerkapacitet på 3.300 MWh. Lagret bliver foret med en plastliner, der kan tåle 90 grader varmt vand. Den samlede anlægsinvestering udgør 75 millioner kr. Du kan se en video om det nye damvarmeanlæg ved at klikke på kortet på forsiden af veks.dk.
Kilde: veks.dk

Energi på Tværs

Energi på Tværs er et strategisk samarbejde mellem Region Hovedstaden, kommuner i hovedstadsregionen og forsyningsselskaber. I Energi på Tværs er der en fælles vision om en fossilfri el- og varmeforsyning i 2035 og en fossilfri transportsektor i 2050. Energi på Tværs tænker i nye løsninger og samarbejder, samler viden og kompetencer, og peger på de områder, hvor det kan betale sig at udvikle og investere. Blandt andet har de udgivet Roadmap 2025, hvor de peger på seks indsatsområder og ikke mindre end 34 konkrete tiltag frem mod 2025 inden for fjernvarme- og kraftvarmeproduktion, varmeforsyning, el-, gas og transportsystemet samt energiforbrug.

Energi på Tværs er:

  • At sammenkoble fjernvarmesystemer på tværs af selskaber
  • At udnytte overskydende vindmølleenergi
  • At skabe sæsonlagre for energi
  • At udnytte overskudsenergi fra virksomheder
  • At udnytte biogas fra affald til transport
  • At omstille naturgasnettet til grøn gas
  • At omstille transport til vedvarende energi

Kilde: Roadmap 2015 og vestfor.dk

Gå tilbage til nyheder