Gå til main indhold
17. december 2020

Offentlig-privat samarbejde skaber resultater

Vestforbrænding og Stena Recycling samarbejder om at nedbringe Danmarks CO2-udslip og fremme den cirkulære økonomi.  Samarbejdets mål er klart: at vise, at det er muligt både at øge genanvendelsen af jern og metal og samtidig forbedre energiudnyttelsen i afbrænding via ”closed loop”.

Vestforbrændning er en markant aktør på affaldshåndteringsfeltet med store erfaringer fra håndtering af skrot og affald forskellige steder i affaldets ”rejse” fra start til slut.

I år er det præcis 50 år siden, Vestforbrænding blev etableret som kommunalt ejet forbrændingsanlæg . Formålet i dag er det samme, som det var i 1970: effektiv håndtering og omdannelse af affald til energi. I dag håndterer vi affald for 950.000 borgere i 19 kommuner.

Med tiden er kravene til bæredygtighed skærpet. Mere end nogensinde tidligere handler det om at reducere omfanget af affaldsmængder, der brændes af og omdannes til energi. Hensynet til at en endnu større del af affaldsmængden i stedet kan genanvendes og indgå i nye produkter vejer tungere og tunger

"Samarbejde, ambitiøse investeringer og høj materialemæssig know how er forudsætningerne for at reducere CO2forbruget og øge genanvendelsesmulighederne. Det bekræfter samarbejdet med Vestforbrænding", siger Henrik Grand Petersen, CEO hos Stena Recycling A/S


Investeringer er vejen til mere genanvendelse

Det handler om at give affaldet øget samfundsmæssig værdi ved at forlænge materialers levetid og fremme energiudnyttelsen i afbrændingsprocessen. Værktøjerne er investeringer i teknologi, know how og øget sporbarhed. Det nye initiativ gavner både kunder, samfundet og klimaet.

Sortering er netop kernen i det udvidede samarbejde mellem Vestforbrænding og Stena Recycling - kvalitetssortering er nemlig forudsætning for at de enkelte materialer kan indgå i andre produkter, og ved at de rester, der ikke kan genanvendes, er mere ensartet, opnår man samtidig en mere effektiv energiudnyttelse.

Der er ingen grund til at lade flammerne fortære væsentlige ressourcer, hvis de i stedet kan gøre nytte i andre produkter. Det er baggrunden for de to virksomheders samarbejde på jern- og metalområder, der betyder, at Stena Recyclings avancerede afdeling i Grenå årligt håndterer 17.000 tons jern og metal, som Stena Recycling modtager fra Vestforbrænding.

"De mål og resultater, Stena Recycling og Vestforbrænding i fællesskab har sat og skabt understreger potentialet i offentligt privat samarbejde på affaldshåndteringsområdet. Ved at vi samarbejder om håndtering af de globale bæredygtighedsudfordringer kan vi nå langt", siger Steen Neuchs Vedel, direktør i Vestforbrænding.

Et år efter samarbejdets start viser resultaterne sig: 7 pct. mere genanvendelse og 8 pct. bedre energiudnyttelse

Closed Loop sikrer genanvendelse og bedre energiudnyttelse

Det udvidede samarbejde har introduceret et såkaldt ”closed loop”. Det betyder, at de materialer, Stena Recycling modtager fra Vestforbrænding nu adskilles fra de affaldsmængder, Stena Recycling håndterer for andre virksomheder.

Med udviklingen af closed loop opnår Vestforbrænding et bedre indblik, som gør, at man bedre kan rådgive danske husstande og skrotvirksomheder i initiativer, der gør, at man inden for f.eks. specifikke geografiske områder eller brancher bliver i stand til at sortere sit affald bedre fremover.

De renere mængder gennem bedre sortering sikrer både højere genanvendelsesgrader og en mere effektiv energiudnyttelse gennem bedre afbrænding.

Oprindeligt blev 78% af det skrottede jern og metal genanvendt. Det var målet at det nye samarbejde skulle øge genanvendelsen og sikre at 82% af jern- og metal blev genanvendt. Samtidigt skulle samarbejdet resultere i en forbedring i afbrændingen på 5%.

Nu kan man konstatere at samarbejdet har haft effekt. Samarbejdet har sikret øget genanvendelse. I stedet for de oprindeligt 78% % genanvendes 85% af de 17.000 tons jern og metal. Dermed er genanvendelsesprocenten øget med 7%. Samtidig har sorteringen medført at affaldet, der afbrændes, er blevet 8% mere effektive. Det dokumenterer tal fra Stena Recycling.

 

Politisk opbakning til bedre sortering

Billeder af bjerge af usorteret affald i den 3. verden skaber forståeligt nok associationer til overforbrug og rovdrift på klodens begrænsede ressourcer. I Danmark har vi i årevis været vant til at sortere affald, og affaldsbjerge findes ikke på vores breddegrader. For sammenblandet affald, der langtidsdeponeres i høje bunker, er klimamæssigt en uhensigtsmæssig måde at udnytte ressourcer på.

Deponi er laveste trin i det såkaldte ”affaldshierarki”. Det er langt bedre at tage flere skridt op i affaldstrappen og sikre, at affald omdannes til værdifulde ressourcer: f.eks. ved at affald og skrotrester sorteres og behandles, hvorved størstedelen enten kan indgå i nye produkter eller ved, at de renere mængder affald bliver omdannet til energi via afbrænding.

Genanvendelse er afgørende for at imødekomme FN's klimamålsætninger. Der skal handles lokalt, og derfor er der bred politisk enighed om, at danskerne skal sortere affaldet mere.

Gå tilbage til nyheder