22. august 2019

Spørgsmål og svar - husstandsindsamlet plast

Debatten om genanvendelse af husstandsindsamlet plast fortsætter. Hvad sker der med den plast, jeg sorterer fra til genanvendelse – og hvorfor er det svært at sætte tal på genanvendelse? Få svar på det og andre centrale spørgsmål om den plast, Vestforbrænding indsamler i din kommune.
1. Brænder Vestforbrænding den plast, jeg sorterer fra til genanvendelse?

Nej. Vestforbrænding holder hustandsindsamlet plast adskilt fra det øvrige affald og sender det til genanvendelse hos sorterings- og oparbejdningsvirksomheden ALBA i Tyskland.

2. Hvem afsætter Vestforbrænding det husstandsindsamlede plast til?

Vestforbrænding afsætter alt husstandsindsamlet plast via Danbørs til ALBA AG i Tyskland.

3. Hvad sker der med plasten, jeg sorterer fra til genanvendelse?

Skraldebilen kører dit plastaffald til Vestforbrændings anlæg i Frederikssund, hvor alt husstandsindsamlet plast fra ejerkommunerne bliver samlet. Her presses det til baller og sendes til sorteringsanlægget ALBA i Tyskland. Her udsorteres minimum 75 % til genanvendelse, der efterfølgende sælges til EU-certificerede virksomheder. Den resterende plast, der ikke bliver genanvendt, bliver brugt som brændsel i store produktionsvirksomheder.

4. Hvorfor har der været tvivl om de 75% af den plast, jeg sorterer fra, bliver genanvendt?

Det har i de indgåede kontrakter om afsætning af husstandsindsamlet genbrugsplast været fastlagt, at minimum 75 % af det indsamlede plast skulle udsorteres til genanvendelse. En nærmere gennemgang af kontrakterne og de gennemførte audits har imidlertid sået tvivl om, hvorvidt de 75 % genanvendelse rent faktisk nås. Vestforbrænding har i dialog med markedet indtil nu målt genanvendelse på, hvor meget en modtagervirksomhed sorterer fra til genanvendelse. De virksomheder ALBA afsætter til, laver produkter eller oparbejder plasten, og her er der naturligt en mængde, som de ikke genanvender eller går tabt i produktion. Det er ikke muligt pt., at følge plasten længere end til og med ALBA og derfor holder vi os til, det vi ved. Vi ved gennem rapporter og audits, at minimum 75 % bliver udsorteret til genanvendelse, hvilket opfylder kravene i vores nuværende kontrakt.

5. Hvordan bliver genanvendelse opgjort i andre EU-lande?

Problemet med at opgøre den endelige genanvendelse er gældende i alle EU lande. Indtil nu er genanvendelsen blevet målt ud fra den mængde, som borgerne udsorterer, og som sendes til behandling. Men grundet et øget fokus på cirkulær økonomi ønsker EU fra 2020, at genanvendelsen opgøres senere i værdikæden og dermed tættere på den endelige genanvendelse.  De arbejder derfor på at komme med præcise anvisninger på, hvordan genanvendelse skal beregnes for de forskellige affaldstyper, herunder plast. Mens vi venter på en afklaring fra EU, er Vestforbrænding selv i dialog med branchen for at blive klogere på, hvad der kan lade sig gøre. Denne viden vil blive inddraget i den kommende kontrakt for afsætning af hustandsindsamlet plast, så vi fremadrettet fortsat leverer, hvad der er mest optimalt i jagten på mere genanvendelse.

6. Hvad gør Vestforbrænding for at sikre, at mere plast rent faktisk bliver genanvendt?

Vestforbrænding har sat en standard, hvor vi kræver, at vores aftager udsorterer minimum 75 % af den indsamlede plast til genanvendelse. Vi har ambitioner om at være med til at skabe en mere gennemsigtig branche, hvor det bliver tydeligere, hvor fx plastaffaldet ryger hen, og hvad der sker med det. Derfor er Vestforbrænding i dialog med markedet for at finde ud af, hvad vi kan kræve, næste gang vi går i udbud omkring afsætning af husstandsindsamlet plast, både ud fra et teknologisk, miljømæssigt og økonomisk perspektiv.

7. Hvad gør Vestforbrænding med den plast, jeg har sorteret fra, indtil I finder en ny aftager af plasten?

Såfremt at vi ikke har en ny aftager på plads fra januar 2020, har vi kapacitet til at opbevare alt plastaffald fra vores ejerkommuner, indtil vi indgår en tilfredsstillende kontrakt. Plastaffaldet bliver opbevaret på et miljøgodkendt mellemlager.

8.Hvor meget husstandsindsamlet plast sendte Vestforbrænding afsted i 2018?

I 2018 sendte Vestforbrænding cirka 3.200 ton husstandsindsamlet plast til ALBA.

9. Hvorfor er det vigtigt, at jeg sorterer plast?

Jordens ressourcer er begrænsede; og jo bedre vi bliver til at genbruge og genanvende, des mindre belaster vi miljøet. Produktion af plastik sætter et stort CO2-aftryk. For eksempel bliver der for hvert kilo ny plast brugt ca. to liter olie, mens der for hvert kilo genanvendt plast kun skal bruges én liter olie. Plast er derfor en affaldstype, som Vestforbrænding arbejder ihærdigt på at få genanvendt i stedet for at brænde det.

10. Hvorfor skal plastik ud af ovnen?

Plastik er lavet af olie. Fossile brændstoffer som olie udleder en stor mængde CO2. Derfor giver det ikke mening at brænde plast til energiproduktion, når plast kan genanvendes i nye plastprodukter. Derfor fortsætter vi med at sende dit plastaffald til udsortering med henblik på genanvendelse. Det er miljømæssigt fornuftigt og et vigtigt led i den cirkulære økonomi, at plast bliver genanvendt, så udvindingen af nye ressourcer kan begrænses mest muligt.

11. Sender Vestforbrænding plast til Asien?

Nej, vi sender alt plastaffald til Alba i Tyskland, som udsorterer det til genanvendelse. I starten af 2018 sendte Alba en lille del videre til Malaysia til genanvendelse dér. Der bliver ikke længere sendt plastaffald til Malaysia fra Alba.

Gå tilbage til nyheder