Gå til main indhold

HaloSep - flyveaske omdannes til genanvendelige metaller

Stena og Vestforbrænding har sammen etableret verdens første forsøgsanlæg, der kan rense metaller ud af flyveaske. Anlægget bliver bygget på Vestforbrændings kraftvarmeværk i Glostrup, hvor omkring 13.000 tons flyveaske hvert år skal omdannes til genanvendelige metaller, vejsalt og renset aske. Processen kaldes HaloSep.

Miljøprojekt med støtte fra EU LIFE

LIFE HaloSep-projektet er et privat-offentligt samarbejde mellem Vestforbrænding og svenske Stena Metall, der har udviklet processen, og deres danske datterselskab Stena Recycling. Projektet er støttet af EU LIFE med 17 mio. kr.

Fra deponi til genanvendelige metaller

Flyveaske er et restprodukt fra de 500.000 tons affald, Vestforbrænding hvert år omdanner til fjernvarme og el på kraftvarmeværket i Glostrup. Flyveasken indeholder klorider og tungmetaller og er derfor kategoriseret som farligt affald. I dag bliver flyveasken transporteret til særlige sikre deponier i Tyskland og Norge. Men med det kommende anlæg, er behovet for deponi af farlige restprodukter reduceret markant.

Ved hjælp af surt spildevand fra røgrens-processen, bliver metaller – især zink – udvundet fra asken. Dertil er slutprodukterne fra processen vejsalt, saltvand og renset aske, som kan deponeres lokalt og genanvendes, fx som vejsalt i vintermånederne.

Cirkulær tankegang og økonomisk rentabilitet

Miljøfordelene ved projektet er flere. Ressourcerne i restproduktet bliver udnyttet, og mængden af den aske, der skal deponeres, bliver mindsket med 40 pct. Derudover bliver der brugt færre rensekemikalier. Næste skridt kan blive, at den rensede aske kan indgå i andre produkter fx beton - og dermed fuldstændigt eliminere restprodukter fra affaldsforbrændingen.

Økonomisk set kommer salget af metaller til at indbringe Vestforbrænding ca. 1,5 mio. kr. årligt, hvilket svarer til 10 pct. af de nuværende omkostninger til deponi.

Fakta om LIFE HaloSep

  • Samarbejde mellem: Vestforbrænding, Stena AB og EU LIFE
  • Projektstart: 01/07/2016
  • Forventet slutdato: April 2022
  • Totalt projektbudget: 40 mio. kr.
  • Støtte fra EU LIFE: 17 mio. kr.

 

Se videoen, hvor vi følger opbygningen af det nye test anlæg på Vestforbrænding

Læs mere om projektet på LIFE HalopSep's officielle hjemmeside

 

European Union Life Program logo - klik for at gå til den officielle HaloSep hjemmeside (engelsk)